Návrhy na uznesenia z valného zhromaždenia SKA.

Autor: Igor Mrva | 4.5.2011 o 19:14 | Karma článku: 1,92 | Prečítané:  699x

Dňa 14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Svoje pripomienky, názory a stanoviská som spracoval (tie ktoré sa dali a u ktorých je to možné, účelné a zmysluplné) do podoby návrhov uznesení z valného zhromaždenia. Návrhy som zaslal aj do SKA so žiadosťou o ich uverejnenie,  ako materiály na prerokovanie na valnom zhromaždení.

Návrh na uznesenie č.: 01

 

Predstavenstvo SKA urýchlene zabezpečí, aby webová stránka Slovenskej komory architektov mala svoju verejnú a internú časť. Interná časť bude sprístupnená len členom SKA.

 

Interná časť webovej stránky bude mať svoju interaktívnu časť, na ktorú budú mať prístup len autorizovaní architekti a úrad komory.

 

Na interaktívnej časti webovej stránky bude SKA predkladať svojom členom na diskusiu všetky pripravované materiály pred ich schválením, alebo pred ich uverejnením ako oficiálneho materiálu alebo stanoviska SKA. Taktiež tu bude vedenie Komory uverejňovať na diskusiu všetky materiály s ktorými pôjde Komora (jej zástupca) na to-ktoré jednanie.

 

V internej časti webovej stránky bude vedenie komory uverejňovať všetky materiály prejednávané na predstavenstve a v ostatných orgánoch Komory.

 

V internej časti webovej stránky SKA bude úrad komory informovať o svojej činnosti a bude tu zverejňovať aj všetky správy zo služobných ciest a pracovných stretnutí.

 

Predstavenstvo SKA upresní a prípadne doplní požiadavky na úpravu webovej stránky SKA tak, aby mohlo dať potrebné podklady pre jej úpravu jej spracovateľovi najneskôr do troch mesiacov od konania valného zhromaždenia, to jest do 15 augusta 2011.

Do termínu 15 augusta 2011 zároveň predstavenstvo SKA rozhodne, ktoré materiály SKA budú uverejňované vo verejnej časti webovej stránky Komory a ktoré v jej internej časti.

 

Odôvodnenie:

Ak sa na činnosti komory majú permanentne podieľať všetci jej členovia musia mať prístup ku všetkým informáciám a materiálom a to už v štádiu ich prípravy. Musia mať možnosť sa k týmto materiálom vyjadrovať a tým ich ovplyvňovať. Aby to ale bolo možné, musia mať vytvorený priestor pre takúto interaktívnu činnosť. Tým priestorom môže byť práve webová stránka.

 

Pokiaľ nie sú materiály prejednávané na webovej stránke vo finálnej podobe nie je nutné aby boli prístupné aj nečlenom Komory. Preto je potrebné aby webová stránka SKA mala aj internú – verejnosti neprístupnú časť.

 

Interaktívnu stránku Komory je potrebné vytvoriť čo najskôr. V čo najkratšom čase po valnom zhromaždení, aby mohlo predstavenstvo prejednávať s členskou základňou svoje kroky čo najskôr. Preto je potrebné stanoviť časovú hranicu dokedy bude stránka sprevádzkovaná v požadovanej podobe.

 

Materiály ktoré budú zverejňované v internej časti webovej stránky a ktoré budú prístupné aj pre širokú verejnosť treba zodpovedne uvážiť. Pri rozhodovaní sa treba snažiť minimalizovať množdtvo materiálov ktoré budú uverejnené len v internej časti webovej stránky.

 

Návrh na uznesenie č.: 02

 

Predstavenstvo SKA vstúpi do jednania so Slovenskou komorou stavebných inžinierov s cieľom zistiť ich stanovisko a ich pohľad na iniciovanie legislatívnej zmeny, ktorá by zabezpečila, aby  každý projekt, okrem definovaných výnimiek,  mal svojho hlavného architekta a hlavného inžiniera a aby odborná spôsobilosť autorizovaného architekta a autorizovaného stavebného inžiniera nebola voľne zameniteľná.

.

Odôvodnenie:

Návrh akejkoľvek stavby a jej projektová dokumentácie obsahuje vždy architektonické riešenie, stavebno-konštrukčné riešenie, statiku a podľa potreby aj ostatné profesie (zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácie, plynoinštalácia ...) Architektonické riešenie a stavebno-technické riešenie je spravidla spracované v jednej výkresovej dokumentácii ako architektonicko-stavebné riešenie. Je pri tom v súčasnosti legislatívne úplne jedno, či túto časť projektovej dokumentácie spracuje autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier. Pri tom architektonické riešenie a stavebno-konštrukčné riešenie vyžaduje každé svoje špecifické odborné vedomosti a zdatnosti. To je aj dôvodom, prečo sa tieto, aj keď veľmi príbuzné odbory, študujú každý samostatne. Z toho istého dôvodu je aj ústna časť autorizačnej skúšky a portfólio kandidáta prikladané k autorizácii rozdielne v SKA a SKSI. Je preto nezmyselné, ak sa po autorizácii tento rozdiel zotrie. Ak stavebné konštrukcie a architektúra sú dva samostatné študijné odbory, a ak sú rozdielne autorizačné skúšky malo by sa to následne odraziť aj v projekčnej praxi. Jediné logické riešenie je, že každá projektová dokumentácia bude mať svojho hlavného architekta zodpovedného za jej architektonické riešenia a taktiež svojho hlavného inžiniera zodpovedného za konštrukčné riešenie. Presne tak, ako má každá stavba svojho statika zodpovedajúceho za statické výpočty a dimenzovanie nosných konštrukcií, svojho zdravotechnika zodpovedného za rozvody vody a kanalizácie, svojho plynára (ak je plynofikovaná) zodpovedného za rozvod plynu a tak ďalej.

 

Nezameniteľnosť samozrejme neznamená, že stavebný inžinier nemôže robiť architektúru a naopak. Ak stavebný inžinier chce robiť aj architektúru nič mu nebráni predložiť portfólio prác, zložiť autorizačnú skúšku v SKA a získať tak oprávnenie na vykonávanie architektonických služieb. Koniec-koncov v SKA máme viacero stavebných inžinierov, ktorí týmto spôsobom získali oprávnenie na poskytovanie architektonických služieb. To isté platí aj o SKSI.

 

Keďže sa navrhované zmeny týkajú aj Slovenskej komory stavebných inžinierov nie je možné o tejto zmene uvažovať bez dohody a spolupráce so SKSI. Jediná rozumná cesta k dosiahnutiu tohto cieľa vedie len cez dohodu so SKSI.

 

Návrh na uznesenie č.: 03

 

Predstavenstvo SKA vstúpi do jednania so zástupcami zákonodarného zboru v snahe preveriť možnosti a podmienky novelizácie ZÁKONA č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady z

28. februára 1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

 

 Odôvodnenie:

Ak má uvažovaná zmena z návrhu uznesenia č: m-02 reálne fungovať aj v projekčnej praxi je nutné ju zakotviť v zákone o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Na to je potrebné osloviť zákonodarcov a dosiahnuť, aby si ju osvojili a následne predložili do parlamentu na schválenie ako poslanecký návrh. Bez tohto legislatívneho kroku sa nič nezmení. Nemožno totiž očakávať, že stavebné úrady budú odrazu z vlastnej vôle rozlišovať medzi autorizovaným architektom a autorizovaným inžinierom a požadovať aby na každej projektovej dokumentácie boli obe pečiatky potvrdzujúce, že ako architektúru ako aj stavebné konštrukcie spracovala osoba na to oprávnená.

 

Návrh na uznesenie č.: 04

 

Predstavenstvo SKA pripraví podmienky pre to, aby Komora aktívne vstupovala do obhajoby autorských práv svojich členov formou „znaleckých posudkov“, ktoré budú hovorili o tom, či tá-ktorá konkrétna stavba, alebo jej návrh je architektonickým dielom v zmysle autorského zákona a o tom, či zásahom do nej alebo jej návrhu bola nevhodným spôsobom narušená koncepcia diela.

 

Predstavenstvo v tejto súvislosti zabezpečí úpravu registra architektonických diel vedený Komorou tak, aby bol použiteľný pre potreby vyššie uvedeného.

Zároveň pripraví podmienky pre postupnú registráciu všetkých architektonických diel realizovaných na Slovensku a to aj tých, ktorá nevytvorili autorizovaní architekti, členovia SKA.

 

V tejto súvislosti vstúpi predstavenstvo SKA do jednania so Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

 

 Odôvodnenie:

V sporoch o porušovaní autorských práv nie je právnickou otázkou, či je tá-ktorá stavba autorským dielom a či zásahy do nej narušujú jej koncepciu a základnú myšlienku. To nie je otázka pre právnika.  To je otázkou pre „znalca“ z odboru architektúry. A kto by mal byť v tomto prípade „znalcom“ ak nie Slovenská komora architektov? Je len chybou Komory, že sa tejto „znaleckej“ činnosti vyhýba. Tým že v tomto smere Komora nekoná poškodzuje záujmy svojich členov. Minimálne ich neháji!

 

Register v dnešnej podobe je pre potreby „znaleckej“ činnosti v oblasti autorských práv nedostatočný. Treba ho upraviť tak, aby ho bolo možné efektívne využiť pre túto činnosť.

 

Ak SKA začne vstupovať do sporov o porušovaní autorských práv je len prirodzené, že by sa nemala obmedzovať len na svojich členov. Vaď je v nej prirodzený potenciál pre takúto činnosť a je úplne jedno kto dielo vytvoril, či to bol jej člen, alebo nie. Vždy ostáva najkompetentnejšou inštitúciou v tomto smere. Samozrejme pri takomto komplexnom pohľade na „znaleckú“ činnosť v oblasti autorských práv by už pri nečlenoch SKA malo ísť o komerčné služby.

 

Návrh na uznesenie č.: 05

 

Neprípustnosť jednať o členovi SKA bez jeho vedomia.

 

Predstavenstvo SKA  zabezpečí, aby pokiaľ príde k situácii, že niektorý orgán komory bude jednať v akejkoľvek  súvislosti a v akejkoľvek veci o členovi SKA, o jeho stavbe, návrhu alebo o jeho činnosti, či výrokoch, vždy bude tento člen o takomto jednaní dopredu upovedomený a na takéto jednanie bude prizvaný. Takéto jednanie bez upovedomenia a prizvania člena SKA o ktorého ide je neprípustné.

 

Odôvodnenie:

Komora je stavovskou organizáciou, ktorá má hájiť záujmy svojich členov. Preto by mala vždy a za všetkých okolností jednať so svojim členom maximálne otvorene a vyhnúť sa akejkoľvek činnosti za jeho chrbtom a bez jeho vedomia a bez jeho možnosti sa k veci vyjadriť!

 

Návrh na uznesenie z č.: 06

 

Predstavenstvo SKA pripraví a predloží na diskusiu svojim členom novelizácie všetkých vnútrokomorových predpisov tak, aby boli prejedané s členskou základňou a pripravené na schválenie na valnom zhromaždení v roku 2013. Diskusia a príprava materiálov bude ukončená minimálne šesť mesiacov pred konaním valného zhromaždenia.

 

Odôvodnenie:

Ak chceme naplniť činmi výrok, že Komora je celá členská základňa a to aj mimo valného zhromaždenia,, je potrebné sa z nového uhlu pohľadu pozrieť na všetky vnútokomorové predpisy a materiály a dať možnosť členom komory sa k nim vyjadriť, prípadne ich zmeniť. Zmeniť vnútrokomorové predpisy možno len hlasovaním na valnom zhromaždení. Keďže zmeny nie je reálne seriózne prediskutovať v krátkom časedo úvahy prichádza ich eventuálne schválenie  až na valnom  zhromaždení v roku 2013.

 

Požiadavka,  aby boli materiály pripravené šesť mesiacov pred valným zhromaždením má zabezpečiť, aby sa nepripravovali na poslednú chvíľu a v časovom strese.

 

Predkladateľ: Akad.arch.Ing. Igor Mrva

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

PLUS

Prečo je dobré nájsť si architekta

Len rozumný architekt vymyslí dom, v ktorom budete naozaj šťastní.

ŠPORT

Fotografka z Tour: Sagan má výraznú tvár, je fotogenický

Češka bola roky jedinou ženou, ktorá fotila Tour z motorky.


Už ste čítali?